Splošni pogoji

Splošni pogoji določajo zavezujoča pravila za prijavo, odjavo in udeležbo na naših dogodkih pod okriljem družbe NEKSTER FINANCE d.o.o..

S prijavo in udeležbo na vseh dogodkih, objavljenih na spletni strani www.zdrave-finance.si, v organizaciji NEKSTER FINANCE d.o.o., Dunajska cesta 151, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju organizator), se udeleženec v celoti strinja s splošnimi pogoji in jih brezpogojno sprejema.

Organizator si pridržuje pravico, da splošne pogoje kadar koli spremeni ali jih prilagodi posameznemu dogodku. Morebitne spremembe ali prilagoditve organizator tudi objavi v predstavitvenem napovedniku posameznega dogodka in so enako zavezujoče kot splošni pogoji.

Prijava
Za udeležbo na dogodkih je potrebna predhodna registracija na www.zdrave-finance.si, razen če je v opisu dogodka navedeno drugače. Registracija je brezplačna in je pogoj, da se udeležite dogodka. Ob registraciji je oseba dolžna navesti resnične osebne podatke, saj lahko le tako zagotovimo kakovostno izkušnjo pri izvedbi storitev.

V kolikor se navedeni podatki izkažejo za neresnične, ima organizator takemu udeležencu pravico zavrniti udeležbo na dogodku.

Osebne podatke skrbno hranimo in jih uporabljamo izključno v administrativne namene za izvedbo naročenih storitev.

Organizator zagotavlja, da bo vse osebne podatke, pridobljene ob registraciji ali prijavi na dogodek, skrbno hranil in uporabljal samo za namene obveščanja o prihajajočih dogodkih in izvedbo prijave na dogodek.

Pred prijavo na objavljen dogodek preverite podatke o dogodku. Udeležba na dogodkih je brezplačna. V primeru odpovedi manj kot 24 ur pred samim dogodkom pa si organizator pridržuje pravico zaračunati konzumacijo.

Zgolj informativne prijave niso možne, razen če je za posamezni dogodek navedeno drugače.

Odpoved prijave

Odpoved prijave na dogodek je možna le v pisni obliki na e-naslov info@nekster.com.

Odpoved dogodka s strani organizatorja
Organizator si pridržuje pravico, da odpove posamezni dogodek, če se nanj prijavi manjše število udeležencev, kot je navedeno v programu.

V kolikor se za posamezni dogodek ne prijavi dovolj udeležencev, si organizator pridržuje pravico do odpovedi dogodka oziroma določitve novega termina.

Organizator ima pravico objaviti nadomestni dogodek. Prijavljeni udeleženci bodo o morebitni odpovedi in novem aktualnem terminu pravočasno obveščeni s strani organizatorja preko e-pošte ali telefona.

Prestavitev udeleženca
Na razpisan dogodek se je možno prijaviti do zapolnitve prostega števila mest. V kolikor se na dogodek prijavi več udeležencev od predvidenega prostega števila mest, ima prednost udeleženec, ki se je prijavil prvi (vrstni red glede na čas prijave). Preostali udeleženci se lahko po dogovoru z organizatorjem odločijo za udeležbo v naslednjem predvidenem terminu dogodka. Prijavljeni udeleženec bo o tem pravočasno obveščen.

Sprememba programa
Organizator si pridržuje pravico do spremembe ali prilagoditve programa posameznega dogodka po prijavi in med samim izvajanjem zaradi nepredvidljivih situacij, kot so npr. višja sila, skupinska dinamika udeležencev ali razpoloženost prijavljenih udeležencev.

Kraj dogodka
Dogodki so organizirani na različnih krajih, ki so v lasti in pod vodstvom drugih ponudnikov storitev. V teh primerih se upošteva hišni red in splošna pravila gostitelja. Prav tako morajo udeleženci upoštevati navodila organizatorja.

Fotografiranje in snemanje
Organizator si pridržuje pravico do objave fotografij in video utrinkov, ki so nastali v okviru organiziranih dogodkov na promocijskih kanalih ter raznih medijih za promocijo dogodkov, razen če to ni izrecno prepovedano s strani udeleženca. V primeru prepovedi objave s strani posameznega udeleženca, se njegova identiteta zamegljeno prekrije.

Odgovornost

Organizator odgovarja za kakovostno izvedbo dogodka. Za kvaliteto storitev podizvajalcev in drugega osebja izvršilcev storitev organizator ni odgovoren in za njih ne odgovarja.

Izključitev odgovornosti
Udeležba na dogodkih poteka izključno na lastno željo in odgovornost udeleženca.

Organizator ne prevzema odgovornosti za:

  • situacije, ki so posledica višje sile ali v povezavi z njo,
  • varnost osebnih predmetov udeleženca med dogodkom,
  • kakršno koli izgubo, krajo lastnine, osebno škodo ali poškodbo udeleženca na dogodku,
    obnašanje udeležencev,
  • dejanja tretjih oseb oziroma drugih (naključnih) obiskovalcev,
  • spontane, naključne in nepredvidljive situacije, ki se pripetijo med dogodkom s strani organizatorja, njegovih zaposlenih, pomočnikov, pogodbenih partnerjev ali udeležencev

Veljavnost splošnih pogojev
Splošni pogoji veljajo od 1. 2. 2023.